Disclaimer

Organisatie en doelstelling

De website www.canonnoordoostpolder.nl is een initiatief van de Stichting Canon De Noordoostpolder. De redactie zorgt voor actualisatie, nieuwsvoorziening, vormgeving en technisch onderhoud. Ondanks alle aan de samenstelling van de canonteksten in ‘ramen en vensters' bestede zorg kan noch de redactie noch de Stichting Canon De Noordoostpolder aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Stichting Canon De Noordoostpolder is gebruikers erkentelijk voor suggesties ter verdere verbetering van dit product.

Bestuur Stichting Canon De Noordoostpolder
Egbert de Vos
Jeanne 'd Arclaan 159
8302 ZB Emmeloord
M. 0615456000

Disclaimer en copyright

Copyright 

Op alle pagina's van www.canonnoordoostpolder.nl zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.
© 2013 Stichting Canon De Noordoostpolder.

Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie[i] bij Stichting Canon de Noordoostpolder en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Canon de Noordoostpolder. 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Canon De Noordoostpolder. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Stichting Canon De Noordoostpolder te wenden.

Disclaimer
Stichting Canon de Noordoostpolder besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Stichting Canon de Noordoostpolder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Stichting Canon de Noordoostpolder behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren.

De website van Stichting Canon de Noordoostpolder biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Stichting Canon de Noordoostpolder staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan. 

E-mail 
De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Stichting Canon de Noordoostpolder worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. 

Stichting Canon de Noordoostpolder is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Stichting Canon de Noordoostpolder.

 

[i] Alle foto’s en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, zie ook de illustratieverantwoording.

Voor fotomateriaal en documenten die door Stichting Canon de Noordoostpolder in licentie gebruikt worden verwijzen wij u naar:

hetflevolandsarchief.nl

collectieoverijssel.nl

zuiderzeecollectie.nl

 

 

 

 

 

Voor de gehele site is de redactie van Stichting Canon De Noordoostpolder verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, links, overzichtelijkheid, stijl en inhoud. Voor de Stichting Canon De Noordoostpolder staat het informerend educatief karakter voorop. Uitgangspunten zijn: betrouwbaarheid, duidelijke bron, geen sensatiebejag. De site heeft geen commerciële doelstelling.

Disclaimer

Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Stichting Canon De Noordoostpolder geen zeggenschap heeft. De Stichting Canon De Noordoostpolder draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie op die servers.

Stichting Canon De Noordoostpolder
(c) 2013