Literatuurlijst en Bronnen

 Venster 1 Prehistorie: sporen van ijstijden en resten van bewoning

1

G.D. van der Heide, Van Landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied. Amsterdam - 1965.

2

E.F. Gehasse, Ecologisch-Archeologisch onderzoek van het Neolithicum en de Vroege Bronstijd in de Noordoostpolder met de nadruk op vindplaats P14. Gevolgd door een overzicht van de bewoningsgeschiedenis en de bestaanseconomie binnen de Holocene delta. Amsterdam - 1995.

3

A.A. Kerkhoven, De archeozoölogie van een Laat-Neolithisch en Bronstijd-vondstcomplex op kavel J 97 in de Noordoostpolder. Provincie Flevoland - 2003.

4

T. Holman, J.W.H. Hogestijn en J.H.M. Peeters, De Swifterbantcultuur, een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie. Amsterdam - 2005.

5

P.C.Vos, J. Bazelmans, H.J.T. Weerts en M.J. van der Meulen (red.), Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Amsterdam – 2011.

6

P.C. de Boer en A.F.L. van Holk, ‘Eens ging de zee hier tekeer…'. Waarderend veldonderzoek ten behoeve van de Actualisatie van de Archeologische Monumenten Kaart in Flevoland 2003 – 2004. Lelystad – 2005.

7

J.W.H. Hogestijn en J.H.M. Peeters (red.), De Mesolithische en vroeg-Neolithische vindplaats Hoge Vaart – A27. Amersfoort - 2001.

8

Bodemkundige Code en Profielkaart van de Noordoostpolder, 1946 -1947 – 21 bladen. Uitgave Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) - Zwolle.

Venster 2 Flevo en Almere: moeras en meren (0-1200 na Chr.)

1

H. Draaisma e.a. (z.j.), Van Flevo tot IJselmeer. 's- Gravenhage - 1940.

2

A. J. Geurts, Urk. De geschiedenis van een eiland. Lelystad – 2005.

3

G.D. van der Heide, Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied. Amsterdam - 1965.

4

H. Scholtmeijer, Wat betekent ‘Fulnaho'? Kondschap 27. 2011.

5

Plinius Secundus, Gaius, De Wereld – Naturalis Historia. Vertaling van J. van Gelder, M. Nieuwenhuis en T. Peters. Amsterdam - 2004.

6

J. Morel & W. Groenman – van Waateringe, Opkomst en ondergang van een Romeins havenfort bij Velsen. Voeten in de aarde.Amsterdam - 1993,

7

J. Lendering & A. Bosman, De rand van het Rijk, de Romeinen en de Lage Landen. Amsterdam - 2010.

Venster 3 De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun

1

K.W.J.M. Bossaers, Zuiderzeevissers, Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer. Zutphen - 1987.

2

P. Dorleijn, Van Gaand en Staand Want. De zeilvisserij op de Zuiderzee en het IJsselmeer. Amsterdam – 1981-1996.

3

P. Dorleijn, Zuiderzeevisserij in beeld. Zutphen - 1987.

4

A. Schaper, De Zuiderzeevisserij. Amsterdam - 1962.

5

Y.N. Ypma, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Amsterdam - 1962.

6

J. Buisman, Duizend jaar weer wind en water in de Lage Landen (Deel 1). Franeker - 1995.

7

G. Groenewegen, Verzameling van Vier en tachtig stuks HOLLANDSCHE SCHEPEN, geteekend en in kooper gebragt door G. Groenewegen. Rotterdam - 1789.

8

A. van Holk, De Zuiderzee als verkeersplein; een beurtvaarder als voorbeeld. Lelystad - 2005.

Venster 4 De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbases

1

P.C. de Boer & A. Geurts, Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder. Lelystad – 2002.

2

P.C. de Boer, 2008: De nieuwste ontdekkingen betreffende het oudste Kuinre, Westerheem. jaargang 57 – 2008.

3

J. van Doesburg, Het wissende water; Landschappelijke ontwikkelingen rond Kuinre vóór 1600. Lelystad - 2011.

4

J. van Doesburg & P.C. de Boer, Burchten op de bodem van de Zuiderzee. Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) naar de burchten van Kuinre. Amersfoort - 2011.

5

E. Ginkel, E. & K. Steehouwer, ANWB Archeologieboek Nederland. Den Haag – 1998.

6

G.D. van der Heide, Twee ronde burchten bij Kuinre, Kamper almanak. Kampen - 1954/1955.

7

L. Janssen, The castles of the bishop of Utrecht and their function in the political and administrative development of the bishopric. Caen – 1999.

8

R.M. Jayasena (e.a.), Kuinre. Een verdronken Zuiderzee nederzetting en schans boven water. 's Hertogenbosch - 2005.

9

R.M. Jayasena, Sporen van een verdronken Zuiderzee nederzetting en schans te Kuinre. Zwolle – 2005.

10

D.E.P. Velthuizen, Archeologisch onderzoek bij de kuinder burcht II. Lelystad - 1977.

11

A.F.L. van Holk, Maritieme archeologie van de kogge. Groningen - 2009.

12

http://www.verloren.nl/boeken/2086/257/2621/sociaal-economisch/koggen-kooplieden-en-kantoren

Venster 5 Schokland: eiland in de Zuiderzee

1

A. J. Geurts, De historie van een weerbarstig eiland. Lelystad – 2005.

2

G. van Hezel en A. Pol, Leven met water. Schokland en omgeving. Utrecht – 2008.

3

B. Klappe en W. Veer, Schokland verlaten. Een reconstructie van de ontvolking in 1859. Kampen – 2009.

4

J. Spitse, Fabrieken op Schokland. Katoenweverij van 1838 tot 1857. De Schokkervereniging. 2007.

5

Museum Oude en Nieuwe Land (www.nieuwlanderfgoed.nl)

6

Gemeente Noordoostpolder (http://www.noordoostpolder.nl/)

Venster 6 Oud-Kraggenburg

1

A. Pol en G. van Hezel, Kraggenburg en de vaarweg van Zwolle naar zee. Kampen – 2000.

2

G.D. van der Heide, "Kraggenburg - uitzonderlijk monument”. In: Kamper Almanak, 1966 – 1967.

3

G. van Hezel, ” ‘Ligten' bij Schokland”. In: De Vriendenkring. Cultuurhistorisch Tijdschrift voor Flevoland,1996-2,1996-3.

4

L. Kombrink, De zeeburcht. Leiden - 1953.

5

H. Schuttevaêr, ”Schuttevaêr, de beschermer der binnenschippers, de behouder van Schokland(1798-1881)”. In: Nederlandsche Historieën, 18, 1984.

7

A. Pol, Mistbelinstallatie Oud -Kraggenburg terug in de NOP. In: De Vriendenkring. Cultuurhistorisch Tijdschrift voor Flevoland - 1995-3.

8

De Tijd, ”Pelgrimage naar Kraggenburg”. Niet ondertekend. 1 juli 1952

9

Ph. Trooster, ”Scheepvaartmonument Kraggenburg moet hersteld worden”. In: Weekblad Schuttevaêr - 1989.

10

http://www.nieuwlanderfgoed.nl/

11

http://www.cultureelerfgoed.nl

12

http://www.schokland.nl

 Venster 7 Cornelis Lely, de plannen

1

K. Jansma: Lely, bedwinger der Zuiderzee. Amsterdam / Parijs - 1954.

2

W. van der Ham: Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken. Amsterdam - 2007.

3

Rijkswaterstaat, Verslag over den stormvloed van 13/14 Januarij 1916. 's Gravenhage - 1916.

4

Lichtwachter Schokland honderd jaar, in: het Schokker Erf, nr. 44, 2000

5

"De tijd zal het leren”. Documentairevan Anton van Munster over de geschiedenis van de drooglegging van het IJsselmeer t.b.v. landbouw, wonen en recreatie aan de hand van de plannen van Lely.

6

www.schokkervereniging.nl/

Venster 8 Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen

1

Driemaandelijksch Bericht betreffende de Zuiderzeewerken. Jaargangen 1 t/m 30. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat.

2

L.G. Voorberg, Daar werd een dijk gelegd…. Urk. Samengesteld door Albert van Urk. Stichting Urker Uitgaven - 1989.

3

L.G. Voorberg, De sluiting van de Noordoostpolderdijk.Lelystad - 1990.

Venster 9 Ontginnen: woeste gronden in cultuur gebracht

1

A.J. Geurts, Polders in cultuur gebracht. Ontginning en tijdelijke staatsexploitatie van de IJsselmeerpolders. Lelystad - 2000.

2

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Wording en opbouw van de Noordoostpolder. Deel 2. Het in cultuur brengen der drooggevallen gronden. Flevobericht 269. Lelystad - 1988.

Venster 10 Oorlogsjaren: Het Nederlands Onderduikers Paradijs

1

J.W. Stolk, Nederlands Onderduikers Paradijs, Noordoospolder in oorlogstijd. Steenwijk - 1987.

2

A. Pol, De bevrijding van het Nederlands Onderduikersparadijs. Schokland - 1995.

3

H.van.der Wal, Veerkracht en Volharding, de geschiedenis van de Noordoostpolder. Emmeloord - 2007.

4

D.A. Klumpje, Razzia in de Noordoostpolder. IJsselmuiden – 1993.

5

C.C. van Balen, Paradijs in oorlogstijd? Onderduiken in de Noordoostpolder 1942-1945. Zwolle -1986.

6 6. Rapport van de Stichting 1940-1945. Dit rapport is opgesteld op 19 januari 1952 en ondertekend door J.G.Renes, directeur van genoemde Stichting.


Venster 11 Verkaveling: het landschap van Mondriaan

1

W.F.Heinemeijer, H.J. Heeren, C.D.Saal en G.H.L. Tiesinga, 50 jaar Actief Achter de Afsluitdijk. Zutphen – 1986.

2

P.Terpstra, In het spoor van de pioniers: 35 jaar Noordoostpolder. Leeuwarden – 1977.

3

H. van der Wal, Veerkracht en volharding. Leeuwarden – 2007.

4

A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Lelystad - 1991.

Venster 12 Dorpen inclusief Emmeloord: Het model van Christaller

1

P.Terpstra, In het spoor van de pioniers: 35 jaar Noordoostpolder. Leeuwarden – 1977.

2

W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena – 1933.

3

W.F. Heinemeijer, Biografisch Woordenboek van Nederland, Henri Nicolaas ter Veen (1883 – 1949). Amsterdam- 1949.

4

C.van der Wal, Dorpen in de IJsselmeerpolders, Van Slootdorp tot Zeewolde.Flevobericht 250. Hilversum – 1986.

5

H.van der Wal. Veerkracht en volharding. Leeuwarden - 2007.

6

Kim van den Hout en Evelien Herps,Christaller's centrale plaatsentheorie. (cursusjaar: 1999-2000, 4- 5-1999), Scriptie.

7

Het Oversticht, S. van Assen, T. Ekamper, N. Tienstra en B. Tuinstra, De Noordoostpolder, DNA van een dorp als bouwsteen voor de Toekomst. Zwolle-2010.

8

H. Meijer, Zuiderzee/Lake IJssel. Utrecht – 1981.

9

A. Holt-Jensen, Geography. History and Concepts. A Student's Guide. London – 2009.

Venster 13 Landschap: bossen, wegen, bermen

1

P. Bremer, Wilde planten en dieren in de Noordoostpolder. IVN afdeling Noordoostpolder. 1992.

2

W. Feekes W en D. Bakker, De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordoostpolder. Van Zee tot Land nr. 6. Zwolle - 1954.

3

L. van Kemenade, P. Bremer, E. de Boer en T. van Veen. Het herstel van botanisch waardevolle bermen aan de oostzijde van de Noordoostpolder door grootschalig plaggen. De Levende Natuur (submitted) - 2011.

4

G.A. Overdijkink en L.W. Wilmes, Beplantingsplan en uitvoering van de beplanting in de Noordoostpolder. Van Zee tot Land nr. 9. Zwolle -1953.

5

A.J. Wiggers, F.H. de Jong en K. Spanjer, De bodemgesteldheid van de Noordoostpolder. Van Zee tot Land nr. 33. Zwolle -1962.

6

J.H. Wildschut, De geschiedenis van het Staatsbosbeheer in de Noordoostpolder. Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen. Staatsbosbeheer - 1992.

7

H. van der Wal, Veerkracht en Volharding, de geschiedenis  van de Noordoostpolder. Emmeloord - 2007.

Venster 14 Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen: pleinen, kerken, scholen, huizen en bijzondere naamgevingen.

1

C. Berkelbach, De rode draad door Flevoland. Een halve eeuw stedenbouw. Lelystad – 1999.

2

D'Laine Camp en Mariette Kamphuis, Architectuur en stedebouw in Flevoland: Urk 1850-1940, Noordoostpolder 1942-1962. Zwolle – 1992.

3

H. Pruntel, Scholen in een nieuwe samenleving. De ontstaansgeschiedenis van het onderwijs in Flevoland. Lelystad – 2004.

4

R. Stenvert en C. Kolman, Monumenten in Flevoland. Zeist – 2006.

5

C. van der Wal, Dorpen in de IJsselmeerpolders. Van Slootdorp tot Zeewolde. Lelystad – 1986.

6

C. van der Wal, In Praise of Common Sense. Planning the Ordinary. A Physical Planning History of the New Towns in the IJsselmeerpolders. Rotterdam – 1997.

7

J.T.W.H. van Woensel, Nieuwe dorpen op nieuw land. Inrichting van de dorpen in Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Lelystad – 1999.

8

http://home.kpn.nl/keesbolle/

9

" href="http://www.keesbolle.nl/">H. van der Wal, Veerkracht en Volharding, de geschiedenis van de Noordoostpolder. Emmeloord - 2007.

10

Het Oversticht, S. van Assen, T. Ekamper, N. Tienstra en B. Tuinstra, De Noordoostpolder, DNA van een dorp als bouwsteen voor de Toekomst. Zwolle-2010.

Venster 15 Architectuur in de Noordoostpolder: Delftse School en het Nieuwe Bouwen

1

D'Laine Camp en Mariëtte Kamphuis e.a., Architectuur en stedebouw in Flevoland. Urk 1850-1940, Noordoostpolder 1942-1962. Zwolle – 1992.

2

Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zeist.

3

Drs. J.T.W.H. van Woensel, Nieuwe dorpen op nieuw land. Inrichting van de dorpen in de Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Lelystad – 1999.

4

K. Kleijn, J. Smit en C. Thunnissen, Nederlandse bouwkunst: een geschiedenis van tien eeuwen architectuur. Alphen aan de Rijn – 1999.

5

K. Frampton, Moderne architectuur: Een kritische geschiedenis. Nijmegen – 2001.

6

William J.R. Curtis, Modern architecture since 1900. Pheidon Australie – 2006.

7

K. Bosma (red.), Bouwen in Nederland 600-2000. Zwolle – 2007.

8

B. Rebel, Het nieuwe bouwen. Assen – 1983.

9

" href="http://www.architectenweb.nl/">http://www.architectenweb.nl/

10

" href="http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/bronnenbundels/2001/h2001_46.htm">http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/bronnenbundels/2001/h2001_46.htm

11

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Nieuwe_Bouwen

Venster 16 Gebouwen buitengebied: boerderijen, arbeiderswoningen en schuren

1

A. J. Geurts, Boerderijen in de Noordoostpolder. Lelystad – 2003.

2

A. J. Geurts en J. Schilder, Veranderende ruimte: kaarten van het Zuiderzeeproject en Flevoland. Lelystad – 2008.

3

H. Pruntel, Het bijzonder domeinbeheer. Lelystad – 2001.

4

W. van der Most en H. Pruntel e.a., Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland: Boerderijen in beeld. Lelystad - 2005.

5 R.C. van Diepen, W.H.J. van der Most en H. Pruntel, Speuren naar het verleden, Lelystad-2008.


Venster 17 Arbeiderskampen: de eerste huisvesting

1

R. van Diepen en H. Pruntel, Niet voor watjes. Het leven in en rond de arbeiderskampen in de Noordoostpolder, 1941-1945. Lelystad - 2008.

2

H. Pruntel, Wij amateurden van alles in elkaar. Verhalen over het ontstaan van maatschappelijke cultuur in Flevoland. Lelystad - 2006.

3

H. v.d. Wal, Veerkracht en volharding. De geschiedenis van de Noordoostpolder (1942-2007). Emmeloord – 2007.

4

A .Pol : In de Polderkrant van 1993: serie artikelen over de kampen als interneringslocatie voor NSB-ers.

Venster 18 De selectie van de toekomstige bewoners: het Uitgifteplan en het model Ter Veen.

1

A.G Lindenbergh, Wording en opbouw van de Noordoostpolder. Min. v. Verkeer en Waterstaat - 1988.

2

A. G. Lindenbergh, B.D. Keuris E.H. Giese, Wording en opbouw van de Noordoostpolder. Min. v.Verkeer en Waterstaat - 1990.

3

Dr. H. Pruntel, Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolders en het Lauwerszeegebied. Lelystad - 2001.

4

Prof. Dr. H.N ter Veen, De Kolonisatiepolitiek in den Noordoostpolder ………. . 1942.

5

A. Vondeling, Congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee NV 't Koggeschip. Amsterdam -1952.

6

R. Alblas en P. Bukman, Wonen in een nieuwe Polder. Amsterdam –1959.

7

Dr. H.N. ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisatie gebied. Groningen - 1925.

8

Prof Dr. E.W. Hofstee, De selectie van de kolonisten en de ontwikkeling van de plattelandscultuur in de IJsselmeerpolder . Wageningen - 1954.

9

Drs. M. Gort, Drs. A. van Oostrom, De kolonisatie uitverkoren van de Noordoostpolder 1940-1960 . Zwolle - 1987.

10

Tan Oei Han, Het vereningingsleven in de Noordoostpolder. 1958.

11

J. Mulder, Sollicitatieformulier voor toekomstige inwoners van Noordoostpolder. Privé collectie 2009.

12

E. Hermsen, Dr. Ir. S. Smeding directeur, landdrost van de directie Wieringermeer en de Noordoostpolder werken 1930- 1954. Zutphen -1988.

13

Dr. D. J. Wolffram Zeeuwse pachters in de Noordoostpolder. Selectie en bijdrage aan sociale opbouw 1945-1962. Lelystad - 1995.

14

J. Mulder, Aanvullende informatie over venster 18 van de Canon van de Noordoostpolder. Privé collectie 2011.

15 E. Vriend, Het nieuwe land. Amsterdam - 2012.


Venster 19 De opbouw van de samenleving: onderzoek, verzuiling en maatschappelijke hiërarchie

1

A.M.C. Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Zutphen - 1991.

2

Tj. Flokstra, Samenleven in het nieuwe land. Een schets van de sociale, culturele en geestelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder 1942-1970. Kampen – 2000.

3

W. van der Most, ‘Het nieuwe hart van Nederland. Het Zuiderzeeproject: sociale maakbaarheid binnen grenzen', in: A. Geuze en F. Feddes (red.), Polders! Gedicht Nederland. Rotterdam – 2005

4

H. Pruntel, Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolders en het Lauwerszeegebied. Lelystad – 2001.

5

H. van der Wal, Veerkracht en volharding. De geschiedenis van de Noordoostpolder (1942-2007). Emmeloord – 2007.

6

J.D.Wildeboer, "Het nieuwe land schept een nieuwe geest.” Kolonisatie en selectie in de Zuiderzeepolders', De Vriendenkring jg. 45, nr. 1, 29-37. 2005.

7

D.J. Wolffram, Zeeuwse pachters in de Noordoostpolder. Selectie en bijdrage aan de sociale opbouw 1945-1962. Lelystad – 1995.

Venster 20 Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes

1

Tj. Flokstra, Samenleven in het nieuw land. Een schets van de sociale, culturele en geestelijke ontwikkelingen in de Noordoostpolder 1942-1970. Kampen - 2000.

2

H. Pruntel, Wij amateurden van alles in elkaar. Verhalen over het ontstaan van maatschappelijke cultuur in Flevoland.
Lelystad - 2006.

3

H. Scholtmeijer, Het Nederlands van de IJsselmeerpolders, Leiden - 1992.

Venster 21 De relatie met Urk en Overijssel: animositeit en afhankelijkheid

1

R. Diepen, Vrijgevochten Flevoland. Ontstaan van een provincie. Lelystad – 2011.

2

A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder En Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Zutphen – 1991.

3

P. Dorleijn, Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee dl. V. Franeker – 1996.

4

E. ter Haar, "Torenhoog en polderlaag'. Zwolle – 1977.

5

G. Werkman, Kent u Overijssel ook zó? Zeist– 1965.

Venster 22 Landbouw en voedselvoorziening: mechanisatie en agricultuur

1

Provincie Flevoland: CBS, Statistisch Overzicht Flevoland en Centraal Bureau voor de Statistiek: Thema Landbouw 2010.

2

M. Dopmeijer, Niet stilgezeten. Gegedenkboek 50 jaar ABTB Kring Flevoland -1995.

3

H. v.d. Wal, Bouwen aan Agrarisch Onderwijs. 1994.

Venster 23 Buiten de landbouw: ruimte voor onderzoeksinstituten

1

H. Pruntel en W van de Ham, Springplak naar een duurzame toekomst, veertig jaar landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR in Flevoland 1970 – 2010. Lelystad – 2010.

2

D.J. Rozema, Waypoint NLR 90 YR, 90 jaar onderweg met onderzoeken, ontwikkelen, testen en evalueren.

3

J.T.W.H. Van Woensel, artikel in Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland 1996.

4

E.W. Bijker, Het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst”in de Noordoostpolder met korte toelichting van de onderhanden Modellen. De Ingenieur dd 23-11-1956, jaargang 68, no 47.

5

H.J.Hoekstra, Algemene beschrijving van de inrichting van het Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst”. De Ingenieur dd 23-11-1956, Jaargang 68, no 47.

   
 

Bij het eerste deel

8

http://collectie.nieuwlanderfgoed.nl/atlantispubliek/

9

www.ppo.wur.nl/NL/publicaties/PPO

   
 

Bij het tweede deel

10

http://www.nlrmuseum.nl/

11

http://www.nlr.nl/

12

http://www.dnw.aero/

13

http://www.geomaticspark.com/

   
 

Bij het derde deel.

14

http://www.deltares.nl/

15

www.natuurmonumenten.nl/waterloopbos

16

www.flevolanderfgoed.nl/home/erfgoed/noordoostpolder-2/marknesse-3/waterloopbos

17

http://www.urbanexploration.nl/waterlab.php

18

http://www.flevoland.nl/flevoland-in-beeld-en-cij/Feiten-en-cijfers/

19

http://www.nieuwlanderfgoed.nl/beeld/archief/waterschrijvers/_800/Bio572.jpg

Venster 24 Kunst en cultuur: kunstwerken, monumenten, amateurkunst, musea, theater, schuurfeesten

1

H. van Hezel en A.Pol, Schokland en omgeving, leven met water. Utrecht – 2008.

2

H. van Hezel en A. Pol , Kraggenburg en de vaarweg naar zee. Kampen – 2000.

3

Z. Hemel en V. van Rossum, Nagele, een collectief ontwerp 1947-1957. Amsterdam – 1984.

4

Projectcommissie junior Kamer Groot Schokland, Het culturele aanzien van 't Voorhuys, Emmeloord – 1993.

5

Tj. Flokstra, Samenleven in het nieuwe land. Kampen – 2000.

6

http://www.cultureelerfgoed.nl/

7

http://www.schokland.nl/

8

http://www.museumnagele.nl/

9

http://www.muzischcentrum.nl/

10

http://www.theater-voorhuys.nl/

Venster 25 Opbouw voorzieningen in de Noordoostpolder: gezondheidszorg en onderwijs

1

A. Blaauboer, Organisatie van bestuur en beheer der IJsselmeerpolders. Arnhem – 1948.

2

B. Claessens, Kroniek van een polderziekenhuis: 10 jaar Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Lelystad – 1992.

3

C. B. Kalivaart, C., B. Verhoeven, A.N. Winkel e.a., In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder. Leeuwarden – 1977.

4

H. Pruntel, ‘Gescheiden wegen in het polderonderwijs. De spanningsboog tussen eigen identiteit en pragmatisme in het bijzonder onderwijs in de Noordoostpolder'. 2008.

5

H. Pruntel e.a. (red.), "Een machtig arbeidsveld”. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder. Jaarverslag.

6

H. Pruntel, Scholen in een nieuwe samenleving. De ontstaansgeschiedenis van het onderwijs in Flevoland. Lelystad – 2004.

7

H. van der Wal, Diepe sporen. Machtsmisbruik en mismanagement in de zorg. Dokter J.H. Jansenziekenhuis slachtoffer fusiekoorts. Emmeloord – 2011.

8

H. van der Wal, Veerkracht en volharding. De geschiedenis van de Noordoostpolder (1942-2007). Leeuwarden – 2007.

Venster 26 Bijzondere gebeurtenissen en evenementen

1

Dagblad De Stentor , artikel van 03-12-2004.

2

H. van der Wal, Veerkracht en Volharding, De geschiedenis van de Noordoostpolder. Emmeloord – 2007.

3

www.zotteleeuwkes.nl/index.php/gezam-rond-de-dam/editie-2011-ii.

4

www.stepnop.nl/

5

Ketelbrug opening 1970. 

6

De polderpionier, een deel van het leven van Henk te Raa, polderpionier te Nagele. Polderpionier

Venster 27 Directie van de Wieringermeer, afdeling Noordoostpolderwerken

1

A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Zutphen - 1991.

2

A.J. Geurts, Polders in cultuur gebracht. Ontginning en tijdelijke staatsexploitatie van de IJsselmeerpolders.. Lelystad - 2000.

3

H. Pruntel, Het bijzonder domeinbeheer in de IJsselmeerpolders en het Lauwerszeegebied. Lelystad - 2001.

4

H. Pruntel, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Heroverwogen en opgeheven. Lelystad - 1997.

Venster 28 Landdrost en burgemeester, openbaar lichaam en democratie: van autoriteit naar zeggenschap

1

A.M.C. van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland Noordoostpolder en Wieringermeer Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Zutphen – 1991.

2

E. Hermsen, dr.ir. S. Smeding, directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930-1954. Zutphen – 1988.

3

Het archief van het openbaar lichaam "de Noordoostelijke Polder, 1942-1962, voornamelijk de inv.nrs. 81-84, 112, 277-279, 282, 297-300 en 305.

Venster 29 Provincies en waterschap

1

Archief provincie Flevoland.

2

W.F. Heinemeijer, H.J. Heeren, C.D. Saal en G.H.L. Tiesinga (red.), 50 jaar actief achter de afsluitdijk. Zutphen - 1986.

3

" href="http://www.nieuwlanderfgoed.nl/">http://www.nieuwlanderfgoed.nl/

Venster 30 Gemeente: een halve eeuw zelfstandig, 1962 – 2012

1

Archief gemeente Noordoostpolder.

2

C. Kalisvaart e.a., In het spoor van de pioniers. Leeuwarden – 1977.

3

Dr. J.P. Verkaik, dr. P.C.van Royen, Het ‘Openbaar Lichaam' 1937-1987, 50 jaar bestuur in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. Zutphen - 1993.